ایی


جدیداستابیلایزر و پایدارکننده لبنیات و محصولات غذایینمایش بزرگتراستابیلایزر و پایدارکننده لبنیات و محصولات غذایی

محصول جدیداستابلایزر دوغ تکفاز:

این استابلایزر علاوه بر ایجاد قوام و غلظت نسبی، با جلوگیری از جدایش فاز جامد و مایع (ماست و آب) موجب تکفاز شدن دوغ خواهد شد.

نحوه مصرف:

این  باید را در آب با دمای ۸۰ درجه حل کرده، سپس این محلول به ماست اضافه می شود

نکته مهم در موردد شیوه مصرف استابلایزرهای دوغ:

اضافه شدن باید در اولین مرحله تولید و قبل از اضافه کردن هرگونه ماده افزودنی دیگر باشد.